Tìm hiểu visa Định cư Úc diện bảo lãnh, kết hôn, đoàn tụ gia đình

Visa định cư Úc diện bảo lãnh áp dụng cho các công dân Úc hoặc thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn, cha mẹ, con cái và người thân khác sang Úc sống, học tập hoặc làm việc.

Tìm hiểu visa Định cư Úc diện bảo lãnh, kết hôn, đoàn tụ gia đình

Các loại visa định cư Úc diện bảo lãnh, kết hôn, đoàn tụ gia đình:

– Visa 300: Người sắp kết hôn
– Visa 309: Bảo lãnh vợ/chồng
– Visa 103: Bảo lãnh cha mẹ không đóng tiền
– Visa 143: Bảo lãnh cha mẹ có đóng tiền (thường trú)
– Visa 173: Bảo lãnh cha mẹ có đóng tiền (tạm trú)
– Visa 101: Bảo lãnh con ruột/con riêng
– Visa 102: Bảo lãnh con nuôi
– Visa 445 – Bảo lãnh con phụ thuộc
– Visa 114 – Bảo lãnh người thân già yếu lệ thuộc
– Visa 115 – Bảo lãnh người thân duy nhất
– Visa 116 – Bảo lãnh chăm sóc người thân
– Visa 117 – Bảo lãnh trẻ mồ côi

Visa 300: Định cư Úc diện bảo lãnh đính hôn

Đây là visa tạm trú đặc biệt chỉ được cấp cho mục đích sang Úc kết hôn và nộp hồ sơ xin visa 820. Visa 300 được cấp với thời hạn 9 tháng, trong thời gian này bạn phải sang Úc kết hôn và hoàn thiện hồ sơ xin visa 820 để nộp cho Bộ Di trú Úc. Nếu không thể hoàn tất và nộp hồ sơ trong thời hạn này bạn có thể quay về Việt Nam chuẩn bị hồ sơ theo diện xin visa 309-100.

Quyền lợi dành cho visa 300:

– Có thể xuất nhập cảnh Úc tùy ý trước khi Visa hết hạn (9 tháng kể từ khi được cấp).
– Có thể làm việc tại Úc.
– Có thể xin visa cho người phối ngẫu tại Úc sau khi quý vị kết hôn với vợ/chồng chưa cưới.
– Có thể học tập, nhưng không được nhận trợ cấp từ chính phủ Úc.
– Có thể hưởng chế độ hỗ trợ chăm sóc bệnh viện và chi phí của Úc.

Visa 309: Định cư Úc diện bảo lãnh vợ/chồng

Visa 309 cho phép bạn đến Úc và kết hôn với vợ/chồng chưa cưới trong thời hạn 9 tháng. Bạn phải thực sự có ý định kết hôn và sống với vợ/chồng chưa cưới nghiêm túc.

Quyền lợi dành cho visa 309:

– Có thể xuất nhập cảnh Úc tùy ý trước khi Visa hết hạn (9 tháng kể từ khi được cấp).
– Có thể làm việc tại Úc.
– Có thể xin visa cho người phối ngẫu tại Úc sau khi quý vị kết hôn với vợ/chồng chưa cưới.
– Có thể học tập, nhưng không được nhận trợ cấp từ chính phủ Úc.
– Có thể hưởng chế độ hỗ trợ chăm sóc bệnh viện và chi phí của Úc.

Visa 103: Định cư Úc diện bảo lãnh cha mẹ không đóng tiền

Visa 103 cho phép cha mẹ di trú đến Úc sinh sống vĩnh viễn cùng con cái của họ đang ở Úc. Visa này yêu cầu bạn phải được bảo trợ bởi con cái của mình hoặc một người bảo trợ đủ điều kiện ở Úc.

Quyền lợi dành cho visa 103:

– Làm việc và học tập tại Úc.
– Được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS).
– Tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).
– Có đủ điều kiện xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú).
– Bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Tìm hiểu visa Định cư Úc diện bảo lãnh, kết hôn, đoàn tụ gia đình

Visa 143: Định cư Úc diện bảo lãnh cha mẹ có đóng tiền (thường trú)

Visa 143 cho phép cha mẹ di trú đến Úc lâu dài để đoàn tụ với con cái đang sống ở đây. Visa này yêu cầu bạn phải được bảo trợ bởi con cái của mình hoặc một người bảo trợ đủ điều kiện ở Úc. Thời gian chờ đợi để xét đơn có thể kéo dài 14 – 16 tháng tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Quyền lợi dành cho visa 143:

– Bạn có thể sống và học tập tại Úc.
– Nhận trợ cấp sức khỏe thông qua Medicare và chế độ phúc lợi thuốc men (PBS).
– Trợ cấp an ninh xã hội nhất định (theo thời gian chờ).
– Đủ điều kiện xin quốc tịch Úc (theo tiêu chí đủ điều kiện cư trú).
– Bảo trợ cho người muốn cư trú lâu dài (theo thời gian chờ).

Visa 173: Định cư Úc diện bảo lãnh cha mẹ có đóng tiền (tạm trú)

Visa 173 dành cho cha mẹ ở bên ngoài nước Úc và muốn đến Úc để sinh sống với con cái mình đang định cư ở đây. Visa này có thời hạn 2 năm và không thể tái gia hạn.

Quyền lợi dành cho visa 173:

– Cho phép bạn và vợ/chồng cùng các thành viên gia đình sống ở Úc với vai trò cư dân tạm thời trong 2 năm.
– Tiếp cận chương trình hỗ trợ chi phí y tế và chăm sóc bệnh viện của Úc.
– Làm việc tại Úc.
– Học tập (trừ chương trình Austudy).

Visa 101: Định cư Úc diện bảo lãnh con ruột/con riêng

Visa 101 cho phép con ruột (dưới 25 tuổi) hoặc con riêng (dưới 18 tuổi) đến và ở lại Úc vĩnh viễn cùng với cha/mẹ – với tư cách là người bảo trợ. Cha/mẹ phải là công dân Úc, cư dân vĩnh viễn Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Quyền lợi dành cho visa 101:

– Sống vĩnh viễn tại Úc.
– Tùy ý xuất nhập cảnh Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày Visa được cấp.

Visa 102: Định cư Úc diện bảo lãnh con nuôi

Visa 102 cho phép trẻ em dưới 18 tuổi đã được nhận nuôi hoặc sắp được nhận nuôi từ bên ngoài nước Úc được sống vĩnh viễn ở Úc nếu cha/mẹ nuôi, hoặc cha/mẹ nuôi tương lai là công dân Úc New Zealand đủ điều kiện.

Quyền lợi dành cho visa 102:

– Sống vĩnh viễn tại Úc.
– Tùy ý xuất nhập cảnh Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp.

Visa 445: Định cư Úc diện bảo lãnh con phụ thuộc

Visa 445 dành cho con cái phụ thuộc có thể là con ruột hay con của vợ/chồng trong lần hôn nhân trước, có cha/mẹ đang sở hữu visa tạm theo diện bảo lãnh vợ/chồng và chưa được cấp visa định cư chính thức.

Quyền lợi dành cho visa 445:

– Tạm trú ở Úc.
– Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc trong thời gian visa của cha/mẹ vẫn còn hiệu lực.
– Hưởng các quyền lợi tương đương loại Visa của cha/mẹ.

Visa 114: Định cư Úc diện bảo lãnh người thân già yếu lệ thuộc

Visa 114 cho phép đối tượng lớn tuổi sống phụ thuộc vào họ hàng ở Úc đối với tất cả hoặc phần lớn các chi phí sinh hoạt khi di cư đến Úc.

Quyền lợi dành cho visa 114:

– Cho phép bạn (và họ hàng phụ thuộc) có thể sinh sống với tư cách là cư dân Úc vĩnh viễn.
– Làm việc và học tập tại Úc.
– Được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS).
– Được tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).
– Được xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú).
– Được bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Visa 115: Định cư Úc diện bảo lãnh người thân duy nhất

Visa 115 áp dụng đối với các đối tượng có họ hàng gần thường trú ở Úc và là công dân Úc, cư dân thường trú ở Úc hoặc cư dân New Zealand đủ điều kiện.

Quyền lợi dành cho visa 115:

– Cho phép bạn (và họ hàng phụ thuộc) có thể sinh sống với tư cách là cư dân Úc vĩnh viễn.
– Làm việc và học tập tại Úc.
– Được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS).
– Được tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).
– Được xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú).
– Được bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Visa 116: Định cư Úc diện bảo lãnh chăm sóc người thân

Visa 116 áp dụng đối với các đối tượng là người chăm sóc cho họ hàng Úc hoặc thành viên khác trong gia đình đang trong tình trạng điều trị y tế.

Quyền lợi dành cho visa 116:

– Cho phép bạn (và họ hàng phụ thuộc) có thể sinh sống với tư cách là thường trú nhân Úc
– Làm việc và học tập tại Úc.
– Được hỗ trợ y tế của Medicare và Chương trình bảo trợ Dược phẩm (PBS).
– Được tiếp cận với các khoản thanh toán an sinh xã hội (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).
– Được xin quyền công dân Úc (phụ thuộc vào các tiêu chuẩn hợp lệ về thường trú).
– Được bảo trợ cho người muốn thường trú (tùy thuộc vào thời gian chờ đợi).

Visa 117: Định cư Úc diện bảo lãnh trẻ mồ côi

Visa 117 là thị thực vĩnh viễn cho trẻ từ nước ngoài mà cha mẹ chúng không có khả năng chăm sóc.

Quyền lợi dành cho visa 117:

– Sống vĩnh viễn tại Úc.
– Tùy ý xuất nhập cảnh Úc trong vòng 5 năm kể từ ngày visa được cấp.


Quý vị quan tâm mua nhà hay cần tư vấn định cư Úc xin liên hệ Hotline 0911.899.595 (Hà Nội) – 0911.899.593 (Đà Nẵng) – 0911.899.597 (TP.HCM) để có thêm thông tin chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
(Thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối)
Có thể quý vị quan tâm

Liên kết hữu ích: Bất động sản Úc, Bat dong san Uc, Bất động sản Melbourne, Bat dong san Melbourne, Bất động sản Sydney, Bat dong san Sydney, Mua bất động sản Úc, Mua bat dong san Uc, Tư vấn bất động sản Úc, Tu van bat dong san Uc, Đầu tư bất động sản Úc, Dau tu bat dong san Uc, Tư vấn đầu tư bất động sản Úc, Tu van dau tu bat dong san Uc, Bất động sản Australia, Bat dong san Australia, Mua nhà ở Australia, Mua nhà ở Australia, Mua nhà ở Úc, Mua nha o Uc, Mua nhà ở Melbourne, Mua nha o Melbourne, Mua nhà ở Sydney, Mua nha o Sydney, Định cư Úc, Dinh cu Uc, Tư vấn định cư Úc, Tu van dinh cu Uc, Đầu tư định cư Úc, Dau tu dinh cu Uc, Tư vấn đầu tư định cư Úc, Tu van dau tu dinh cu Uc, Tư vấn nhập cư Úc, Tu van nhap cu Uc, Tư vấn di trú Úc, Tu van di tru Uc, Tư vấn visa định cư Úc diện đầu tư, Tư vấn visa định cư Úc diện kinh doanh, Tư vấn visa định cư Úc diện doanh nhân, Tư vấn visa định cư Úc diện lao động tay nghề, Tư vấn định cư Úc visa 188, Tư vấn định cư Úc visa 188A, Tư vấn định cư Úc visa 188B, Tư vấn định cư Úc visa 188C, Tư vấn định cư Úc visa 188D, Tư vấn định cư Úc visa 188E, Tư vấn định cư Úc visa 132, Tư vấn định cư Úc visa 132A, Tư vấn định cư Úc visa 132B, Tư vấn định cư Úc visa 132C, Mua nhà định cư Úc...